logo Stimulansz
lijn
lijn

Overzicht van de onderwerpen uit de Thesaurus Zorg en Welzijn

De TZW bestrijkt een enorme variŽteit aan onderwerpen uit het hele sociaal domein en meer dan dat. Hieronder kunt u een beeld krijgen van de diversiteit. Alle termen zijn in een of meer van deze onderwerpen ingedeeld. U kunt selecties hieruit maken voor bijvoorbeeld een begrippenlijst. We kunnen ook iedere andere gewenste thematische indeling bij termen aanmaken.

Algemene onderwerpen
AA1 algemeen
AH1.1 hulpmiddelen algemeen
AH1.2 communicatiehulpmiddelen
AH1.3 verplaatsingshulpmiddelen
AH1.4 orthesen / prothesen
AH1.5 medische hulpmiddelen
AH1.9 hulpmiddelen overig
AL1.1 landen
AL1.2 bevolkingsgroepen
AL1.3 talen / bijvoeglijke naamwoorden
AP1 personen
AV1 vorm
AW1.1 wet- en regelgeving algemeen
AW1.2 arbeidswetgeving
AW1.3 onderwijswetgeving
AW1.4 socialezekerheidswetgeving
AW1.5 vreemdelingenwetgeving
AW1.6 welzijnswetgeving
AW1.7 wetgeving volksgezondheid
AW1.8 wetgeving volkshuisvesting
AW1.9 wet- en regelgeving overig

Ziektetermen
G01 zenuwstelsel en hersenen
G02 oog, oor, neus, spraak en mond
G03 ademhalingsorganen
G04 bloedsomloop, hart en vaten
G05 buikholte en spijsvertering
G06 urinewegen en geslachtsorganen
G07 spieren, botten en gewrichten
G08 huid en haar
G09 hormonen en klieren
G10 infectie- en parasitaire ziekten
G11 immunologische ziekten
G12 kanker
G13 zwangerschapsproblemen
G14 psychische problemen
G15 handicaps
G16 verschijnselen
G17 overige gezondheidsproblemen

Zorg en welzijn
ZW1.1 zorg en welzijn algemeen
ZW1.2 soorten zorg
ZW1.3 zorgverleningsproces
ZW1.4 zorgvoorzieningen
ZW1.9 zorg en welzijn overig
ZW2.1 gezondheidszorg algemeen
ZW2.2 basisgezondheidszorg
ZW2.3.1 lich. gezondheidszorg alg.
ZW2.3.2 ziekenhuiszorg
ZW2.3.3 medische behandelingen
ZW2.3.4 medisch onderzoek
ZW2.3.5 tandzorg
ZW2.3.9 lich. gezondheidszorg overig
ZW2.4.1 ggz algemeen
ZW2.4.2 crisisopvang ggz
ZW2.4.3 ambulante ggz
ZW2.4.4 intramurale ggz
ZW2.4.5 woonbegeleiding ggz
ZW2.4.6 dagopvang ggz
ZW2.4.9 ggz overig
ZW2.5 therapieŽn
ZW2.6 alternatieve gezondheidszorg
ZW2.7 farmaceutische zorg
ZW2.8 thuiszorg
ZW2.9 gezondheidszorg overig
ZW3.2.1 gehandicaptenzorg alg.
ZW3.2.2 lich. gehandicaptenzorg
ZW3.2.3 verst. gehandicaptenzorg
ZW3.2.4 gehandicaptenzorg adl
ZW3.2.5 arbeid gehandicapten
ZW3.2.6 onderwijs gehandicapten
ZW3.2.9 gehandicaptenzorg overig
ZW3.3.1 jeugdzorg algemeen
ZW3.3.2 jeugdbescherming
ZW3.3.3 jeugdgezondheidszorg
ZW3.3.4 jeugd-ggz
ZW3.3.5 jeugdhulpverlening
ZW3.3.6 kinderopvang
ZW3.3.7 preventieve jeugdzorg
ZW3.3.9 jeugdzorg overig
ZW3.4.1 ouderenzorg algemeen
ZW3.4.2 geriatrische zorg
ZW3.4.3 ouderenhuisvesting
ZW3.4.4 voorzieningen ouderen
ZW3.4.9 ouderenzorg overig
ZW3.5 patiŽntenzorg
ZW3.6 thuislozenzorg
ZW3.7 verslavingszorg
ZW3.8 vluchtelingenzorg
ZW3.9 vrouwenzorg
ZW4.1 sociaal-cultureel werk alg.
ZW4.2 educatie- en vormingswerk
ZW4.3 jeugdwerk
ZW4.4 opbouwwerk
ZW4.5 ouderenwerk
ZW4.6 sport en spel
ZW4.9 sociaal-cultureel werk overig
ZW5.1 maatsch. dienstverlening alg.
ZW5.2 informatie- en advieswerk
ZW5.3 informele zorg
ZW5.4 maatschappelijk werk
ZW5.5 praktische dienstverlening
ZW5.9 maatsch. dienstverl. overig

Randgebieden van zorg en welzijn
S01.1 arbeid algemeen
S01.2 arbeid organisaties
S01.3 arbeidsrecht
S01.4 arbeidsovereenkomsten
S01.5 arbeidsomstandigheden
S01.6 werkgelegenheid
S01.7 personeelszorg
S01.9 arbeid overig
S02.1 belastingen algemeen
S02.2 belastingaftrek
S02.3 belastingsoorten
S02.9 belastingen overig
S03.1 economie algemeen
S03.2 economische sectoren
S03.3 bedrijfsvoering
S03.4 financiering
S03.9 economie overig
S04.1 consumentenzaken algemeen
S04.2 financieel beheer
S04.3 inkomsten
S04.4 lenen, schulden en sparen
S04.5 kopen en verkopen
S04.6 verzekeringen
S04.7 betalingsverkeer
S04.9 consumentenzaken overig
S05 filosofie en ethiek
S06 kunst en cultuur
S07 leefvormen en relaties
S08 media
S09 natuur en milieu
S10.1 onderwijs algemeen
S10.2 basis- en voortgezet onderwijs
S10.3 middelbaar beroepsonderwijs
S10.4 hoger onderwijs
S10.5 speciaal onderwijs
S10.6 volwassenenonderwijs
S10.7 studie- en beroepskeuze
S10.8 studiekosten
S10.9 onderwijs overig
S11.1 ouderschap algemeen
S11.2 geboorteregeling
S11.3 zwangerschap en bevalling
S11.4 opvoeding
S11.9 ouderschap overig
S12 overlijden en rouw
S13.1 politiek algemeen
S13.2 politiek bestel
S13.3 overheidsdiensten
S13.4 overheidsbeleid
S13.5 politiek internationaal
S13.9 politiek overig
S14.1 psychologie algemeen
S14.2 psychische processen
S14.3 persoonlijkheid
S14.4 gedrag
S14.5 ontwikkelingspsychologie
S14.9 psychologie overig
S15.1 recht algemeen
S15.2.1 burgerlijk recht algemeen
S15.2.2 personen- en familierecht
S15.2.3 gezondheidsrecht
S15.2.4 verbintenissenrecht
S15.2.9 burgerlijk recht overig
S15.3.1 publiekrecht algemeen
S15.3.2 bestuursrecht
S15.3.3 staatsrecht
S15.3.4 straf- en procesrecht
S15.3.5 vreemdelingenrecht
S15.3.9 publiekrecht overig
S15.4 rechtspraak
S15.5 rechtshulp
S16 religie en levensbeschouwing
S17 seksualiteit
S18.1 sociale verhoudingen algemeen
S18.2 sociale groepen
S18.3 sociale processen
S18.4 sociale problemen
S18.5 sociaal beleid
S18.6 communicatie
S18.9 sociale verhoudingen overig
S19.1 sociale zekerheid algemeen
S19.2 bijstand
S19.3 werkloosheid
S19.4 arbeidsongeschiktheid
S19.5 ziektekosten
S19.6 pensioenen
S19.9 sociale zekerheid overig
S20 technologie
S21.1 verkeer algemeen
S21.2 verkeersveiligheid
S21.3 vervoer
S21.4 vervoermiddelen
S21.5 verkeersvoorzieningen
S21.9 verkeer overig
S22 voeding
S23.1 vrije tijd algemeen
S23.2 hobby en spel
S23.3 sport
S23.4 reizen en vakantie
S23.5 verblijfsaccommodaties
S23.6 recreatievoorzieningen
S23.9 vrije tijd overig
S24.1 wetenschappen algemeen
S24.2 wetenschappelijk onderzoek
S24.3 demografisch onderzoek
S24.9 wetenschappen overig
S25.1 wonen algemeen
S25.2 woninghuur
S25.3 huiseigendom
S25.4 woningbouw
S25.5 wonen specifieke groepen
S25.6 volkshuisvesting
S25.7 ruimtelijke ordening
S25.9 wonen overig
S26.1 menselijk lichaam
S26.2 lichaamsfuncties
S26.9 biologie overig