logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg; zelfstandig bestuursorgaan dat de toegang tot de Wlz beheert; het CIZ beoordeelt op basis van de zorgbehoefte of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg en controleert bij de Sociale Verzekeringsbank of hij of zij er recht op heeft; zo ja dan verstrekt het CIZ de cliënt een indicatiebesluit
Ook wel
Centrum Indicatiestelling Zorg
Algemener begrip
indicatieorganen
Zie ook
indicatiebesluit
indicatiestellers
Wlz-zorg
 

© 2021 Stimulansz