logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorg in natura
zorg die geleverd wordt door een zorgaanbieder en waarop iemand aanspraak kan maken volgens de Wlz (Wet langdurige zorg), de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet (Jw) of de Zvw (Zorgverzekeringswet); de zorgaanbieder krijgt de geleverde zorg via een zorgkantoor vergoed (Wlz), via de gemeente (Wmo 2015 of Jw) of via een zorgverzekeraar (Zvw)
Algemener begrip
zorgverlening
Specifieker begrip
Modulair Pakket Thuis
Volledig Pakket Thuis
zorg met verblijf
Zie ook
persoonsgebonden budget
zorgaanbieders
zorgkantoren
 

© 2021 Stimulansz