logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

maatschappelijke ondersteuning
MO; alle vormen van ondersteuning en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en/of het sociaal functioneren van mensen wordt hersteld of bevorderd; vanuit de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving en voor het bieden van beschermd wonen en opvang
Algemener begrip
begeleiding
Specifieker begrip
cliëntondersteuning
dagstructurering
hulp bij het huishouden
individuele ondersteuning
lokaal vrijwilligersbeleid
mantelzorgondersteuning
vervoersvoorzieningen
woonvoorzieningen
Zie ook
participatie
Wmo
Wmo-loketten
wonen zorg welzijn
zelfredzaamheid
 

© 2021 Stimulansz