logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"K"

kwetsbare burgers
burgers die risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een sociaal isolement te raken, zoals chronisch zieken, hulp- en zorgbehoevende ouderen, verslaafden, dak- en thuislozen enz.
Specifieker begrip
kwetsbare ouderen
 

© 2021 Stimulansz